Motorcycle gear series

The company's products are mainly supplied to Shanghai Automobile Transmission, Liuzhou SAIC, Shandong SAIC, Lingong Bridge Box, Guangxi Yuchai, Zhuzhou Gear, Jinan Qingqi, Sanyang Motors, Jincheng Suzuki and other famous domestic enterprises.